Chuyến tham quan học tập đến vườn quốc gia Cát Tiên (10-11/05/2010)

Vườn quốc gia Cát Tiên, một trong số các vườn quốc gia lớn ở Việt Nam có vị trí ở phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh, đóng ở khu rừng mưa nhiệt đới đất thấp. 10 thành viên ban quản lý của dự án đã tham quan và học hỏi hoạt động du lịch trong vườn quốc gia và đã thảo luận với cán bộ của vườn về công tác quản lý.