Đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA) cho các thành viên Nhóm công tác dự án

Dự án sẽ được thực hiện bởi tám thành viên trong nhóm công tác dự án dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Nhóm công tác dự án bao gồm các nhân viên của vườn quốc gia và các đối tác của vườn quốc gia. Để thực hiện thành công các hoạt động dự án, dự án tiến hành 2 buổi hội thảo đánh giá nhu cầu đào tạo để nắm được lỗ hổng về năng lực của của các thành viên này để xây dựng một chương trình đào tạo.

Trường đại học Đà Lạt và Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các buổi hội thảo.  Kết quả là nhu cầu đào tạo trong những lãnh vực sau đã được xác định: Kỹ năng truyền thông, giáo dục môi trường và quy hoạch du lịch sinh thái, phân tích sinh kế, và kế hoạch trồng trọt, và tổ chức cộng đồng.

Chương trình đào tạo theo các đề tài trên hiện đang được xây dựng.