Kết thúc công tác tuyển dụng các chuyên gia địa phương cho hợp phần Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và Lựa chọn sinh kế dựa vào cộng đồng (15/06/2010)

Dự án kết thúc công tác tuyển dụng hai chuyên gia địa phương, Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường là hai hợp phần cốt cán của dự án.