Category Archives: Thông báo

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học 1.1 Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã ký hợp đồng giao khoán 22.331,36 ha gồm: – Kế hoạch tỉnh:     5.207,18 ha – Chi trả dịch vụ môi trường rừng:       17.124,18 ha. Chưa có phân […]

Download 2 file sau: DLST Bản đồ

{edocs}giaobant212.pdf,670,670,link{/edocs}

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học 1.1 Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã ký hợp đồng giao khoán 20.486,40ha gồm: – Kế hoạch tỉnh:            5.207,18 ha – Chi trả dịch vụ môi trường rừng:         17.124,18 ha. Chưa có phân bổ […]

{edocs}giaobant112.doc,670,670,link{/edocs}

{edocs}baocao2011kehoach2012.doc,670,670,link{/edocs}

{edocs}giaobant1211.pdf,670,670,link{/edocs}

Theo kế hoạch và yêu cầu của Văn phòng JICA Hà Nội, nay Ban quản lý dự án tổ chức tuyển tư vấn đánh giá giữa kỳ của dự án với các vị trí sau: 01 Tư vấn đánh giá hợp phần Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng 01 tư vấn đánh giá […]

{edocs}giaobant1111.pdf,670,670,link{/edocs}

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học: + Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Khoán quản lý bảo vệ rừng 38.780,40 ha bao gồm : – Kế hoạch tỉnh: 19.318,18 ha – Chi trả dịch vụ môi trường rừng: 17.124,06ha – Dự án Flitch: […]