Category Archives: Thông báo

{edocs}giaobant1011.pdf,670,670,link{/edocs}

{edocs}qui32011.pdf,670,670,link{/edocs}

{edocs}giaobant911.pdf,670,670,link{/edocs}

{edocs}quicheTTDLST.pdf,670,670,link{/edocs}

{edocs}giaoban811.pdf,670,670,link{/edocs}

{edocs}giaobant711.pdf,670,670,link{/edocs}

{edocs}gb611.pdf,670,670,link{/edocs}

Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm Du lịch sinh thái và giao dục môi trường và gửi về mail: bidoupnuiba@vnn.vn, lvhuong@hcm.vnn.vn, dongoc541@yahoo.com. {edocs}PATLTTDLSTGDMT0910.doc,670,670,link{/edocs}

Theo đề nghị của Giám đốc yêu cầu các cán bộ Công chức viên chức trong cơ quan góp ý phương án thành lập trung tâm quốc tế nghiên cứu rừng nhiết đới và gửi về mail: bidoupnuiba@vnn.vn, lvhuong@hcm.vnn.vn, dongoc541@yahoo.com. {edocs}PATLTTQTNCRND.doc,670,670,link{/edocs}

VQG Bidoup Núi Bà phối hợp với trường với trường Đaị học Columbia, Hoa Kỳ cùng trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh để tổ chức hội thảo “Biến đổi khí hậu lưu vực sông Mê Kông” được tổ chức tại thành phố Đà Lạt Thời gian: từ ngày 16 đến 18 tháng […]