Phân cấp năng suất rừng trồng keo lai làm cơ sở cho việc dự báo sản lượng rừng tại huyện Lắc tỉnh Đắc Lắc.

{edocs}phancapnangsuat.pdf,670,670,link{/edocs}