Sử dụng công cụ phân tích SWOT để lập kế hoạch trong việc giải quyết vấn đề

{edocs}cong_cu_SWOT.pdf,670,670,link{/edocs}