Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển của

Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2018

 

Chú Ý: Tài liệu tuyển dụng viên chức đính kèm phía cuối

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

– Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

– Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức;

– Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức;

– Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

– Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

– Căn cứ Quyết định số 144/2005/QĐ-UB ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ công văn số 361/SNV-ĐTQLCBCC ngày 26/4/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức.

 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 

 1. Mục đích:

 

Tuyển dụng viên chức nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy VQG Bidoup Núi Bà thực hiện đồng bộ 9 chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Bổ sung nguồn nhân lực, đảm bảo tiểu chuẩn, theo vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và các đơn vị trực thuộc.

 

 1. Yêu cầu:

 

Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo các yêu cầu sau :

+ Phù hợp với kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị;

+ Phù hợp với vị trí việc làm của đơn vị;

+ Đáp ứng được yêu cầu công việc của đơn vị;

+ Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo tính công khai, công bằng, khách quan, đúng Pháp luật.

 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 

 1. Hình thức, phạm vi, nhu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng

 

1.1. Hình thực tuyển dụng: Xét tuyển

 

1.2. Phạm vi tuyển dụng

 

– Phạm vi về đơn vị: Tuyển dụng viên chức cho các phòng chuyên môn Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà theo chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao.

+ Số người làm việc được giao: 35;

+ Số chỉ tiêu còn lại để tuyển dụng sau khi trừ số lượng để tinh giản biên chế: 10.

– Phạm vi về chức danh nghề nghiệp:

+ Chuyên viên (hạng III), mã ngạch: 01.003;

+ Kế toán viên (hạng III), mã ngạch: 06.031;

+ Cán sự (hạng IV), mã ngạch 01a.003.

 

1.3. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu:

 

– Chức danh nghề nghiệp chuyên viên: 10 người, chia theo chuyên ngành:

+ 04 Kỹ sư Lâm nghiệp;

+ 01 Kỹ sư Nông nghiệp;

+ 01 Cử nhân môi trường;

+ 01 Cử nhân Du lịch;

+ 01 Cao đẳng Ngoại ngữ trở lên;

+ 01 Cao đẳng Nông nghiệp trở lên;

– Chức danh nghề nghiệp kế toán viên: 01 người, cử nhân Tài chính – Kế toán hoặc Kế toán.

(có bảng tổng hợp nhu cầu tuyển dụng chia theo đơn vị kèm theo)

 

1.4. Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Chức danh nghề nghiệp

TĐCM

Ngoại ngữ

Tin học

Ghi chú

Chuyên viên

Đại học

B

A

 

Kế toán viên

Đại học

B

A

 

Cán sự

Trung cấp

B

A

 

 1. Điều kiện, thủ tục hồ sơ và phí dự tuyển

 

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

 

– Là công dân Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển);

– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành dự tuyển;

– Có đủ chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn vị trí việc làm, đối với chức danh nghề nghiệp Kế toán viên phải có chứng chỉ sử dụng phần mềm kế toán;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

 

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

 

2.3. Hồ sơ dự tuyển:

 

Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển viên chức gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan nhà nước có thẩm quyển chứng thực. Trường hợp bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có).

 

2.4. Phí xét tuyển:

 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức: 500.000 đồng/thí sinh;

 

 1. Hình thức, nội dung, cách xác định người trúng tuyển

 

3.1. Hình thức, nội dung xét tuyển

 1. a) Xét kết quả học tập, bao gồm: điểm học tập, điểm tốt nghiệp; điểm quy đổi theo thang điểm 100.
 2. b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người dự xét tuyển, thang điểm 100, tính hệ số 2, điểm cụ thể:

– Kiến thức chung: 02 câu, mỗi câu 20 điểm; nội dung kiểm tra về Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn;

– Kiến thức chuyên ngành:

+ Đối với cử nhân ngoại ngữ: Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm 100 câu (60 điểm).

+ Đối với các chuyên ngành còn lại: 04 câu, mỗi câu 15 điểm. Nội dung kiểm tra các quy định của Nhà nước về chuyên ngành tuyển dụng: Lâm nghiệp, Nông nghiêp, kế toán, môi trường, Du lịch….

 

3.2. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

 

a) Cách tính điểm:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng của kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2. (theo công văn hướng dẫn quy đổi điểm tín chỉ tại văn bản số 549/SNV-CCVC ngày 23/7/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng):

Công thức chung:  A=B+(C-D)*(E-B)/(F-D) trong đó:

+ A: là kết quả điểm quy đổi hệ số 10;

+ B: là điểm tối thiểu trong khung theo hệ 10;

+ C: là điểm tín chỉ cần quy đổi;

+ D: là điểm tín chỉ tối thiểu trong khung;

+ E: là điểm tối đa trong khung theo hệ 10;

+ F: là điểm tín chỉ tối đa trong khung.

Sau khi quy đổi từ điểm tín chỉ ra hệ số 10 thì nhân (x) với 10 để quy đổi thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

* Kết quả xét tuyển: là tổng điểm cuả điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn theo cách tính như trên.

 

b) Các xác định người trúng tuyển

 

– Người trúng tuyển phải có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm sát hạch (chưa nhân hệ số) mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Việc tính người trúng tuyển từ người có điểm cao trở xuống cho đến khi hết chỉ tiêu. Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm sát hạch bằng nhau xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con đẻ của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Có kinh nghiệm công tác ở vùng sâu, xa, có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Giám đốc Vườn quốc gia quyết định người trúng tuyển.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Sau khi Kế hoạch được ban hành, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà sẽ tiến hành các công việc sau:

 

 1. Thông báo công khai kế hoạch

 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức được trên đài PTTH tỉnh Lâm Đồng, trang thông tin điện tử của Vườn quốc gia và niêm yết công khai tại trụ sở Khu hành chính Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà về chỉ tiêu, điều kiện, số lượng cần tuyển và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

 

 1. Phát hành hồ sơ, tài liệu; tiếp nhận hồ sơ tài liệu và thu lệ phí của những người dự tuyển; thời gian, địa điểm cụ thể:

 

– Thời gian:

+ Thông báo kế hoạch ngày 22/8/2018;

+ Phát hành hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/9/2018;

+ Thu nhận hồ sơ và lệ phí: từ ngày 27/8 đến hết ngày 19/9/2018;

+ Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi: ngày 21/9/2018;

+ Sát hạch: 01 ngày 05/10/2018 (thời gian có thể tăng thêm tùy số lượng thí sinh dự thi);

– Địa điểm: Khu Hành chính – Dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

– Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 16/10/2018: thông qua danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, niêm yết danh sách người đủ điều kiện sát hạch, phỏng vấn; gửi thông báo phỏng vấn đến thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển.

 

 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức

 

– Thời gian thành lập hội đồng: 20/9/2018.

– Thành viên Hội đồng gồm:

– Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, Chủ tịch Hội đồng;

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phó chủ tịch;

– Lãnh đạo các phòng: Kỹ thuật và Nghiên cứu khoa học; Tài vụ; Kế hoạch và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới; Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường;

– Chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức nhân sự: Thư ký.

* Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thành lập các ban giúp việc gồm: Ban kiểm tra, sát hạch, Tổ giúp việc.

+ Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức kiểm tra, sát hạch;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

 

 1. Công khai kết quả

 

 Sau khi nhận báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo công khai kết quả xét tuyển, nhận đơn phúc khảo, khiếu nại thắc mắc của thí sinh:

– Thời gian niêm yết thông qua kết quả: từ ngày 10/10/2018.

– Thời gian nhận đơn phúc khảo, thắc mắc: từ ngày 11/10/2018 đến hết ngày 23/10/2018.

Sau khi nhận đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo, giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của thí sinh dự tuyển (nếu có); Giám đốc Vườn quốc gia phê duyệt kết quả xét tuyển và ban hành Quyết định tuyển dụng đối với thi sinh trúng tuyển.

 

 1. Tổ chức thực hiện:

 

5.1. Xây dựng tài liệu ôn tập và bộ câu hỏi sát hạch:

– Phòng Tổ Chức – Hành chính: xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi về kiến thức chung về viên chức và trắc nghiệm ngoại ngữ.

– Phòng Tài vụ: xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi về chuyên môn Kế toán;

– Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới và Phòng Kỹ thuật và Nghiên cứu Khoa học: xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi về chuyên ngành Kỹ sư Lâm nghiệp, Kỹ sư Nông nghiệp và Trung cấp nông nghiệp.

– Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường: xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi chuyên ngành cử nhân Môi trường, Du lịch sinh thái.

– Bộ câu hỏi kiến thức chung: 30 câu;

– Bộ câu hỏi chuyên ngành: 20 câu/chuyên ngành.

 

5.2. Công tác chuẩn bị: Giao Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện nhiệm vụ sau:

 

–  Giúp Hội đồng phát hành, thu nhận hồ sơ, lệ phí xét tuyển;

– Tổng hợp, thẩm định, thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện dự tuyển;

– Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức, giúp Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ theo các nội dung kế hoạch nêu trên:

+ Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng;

+ Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch;

+ Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức;

+ Dự thảo các văn bản của Hội đồng tuyển dụng…

+ Thông báo công khai các nội dung tuyển dụng lên cổng thông tin điện tử, tại trụ sở, Đài PTTH Lâm Đồng.

– Tham mưu cho Giám đốc Vườn quốc gia ban hành quyết định tuyển dụng viên chức, soạn thảo hợp đồng làm việc theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của vườn quốc gia Bidoup Núi Bà. Đề nghị các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch này./.