Đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) trong 5 thôn mục tiêu (07/2010-09/2010)

Dự án đã cộng tác với trường đại học Nông Lâm và cùng với các thành viên nhóm công tác của dự án để thực hiện “Đánh giá Nông thôn có sự tham gia – PRA” ở năm thôn mục tiêu của dự án. Bản báo cáo PRA nhằm mục đích xác định các mô hình quản lý hợp tác phù hợp và thúc đẩy sự tham gia của người dân cộng đồng địa phương. Thực hiện đánh giá tập trung vào các phương thức sinh kế nông nghiệp, các phương thức phi nông nghiệp, quản lý rừng và sử dụng đất trong khu vực vườn quốc gia. Khu vực xã Đa Nhim được đề xuất phải nâng cao quản lý việc trồng và sản xuất cà phê torng khi xã Lát và huyện Lạc Dương cần nâng cao sản xuất cà phê đồng thời giảm đi việc lạm dụng thuốc hoá học trong sản xuất rau thương phẩm. Báo cáo cũng đề xuất phát triển du lịch sinh thái và sản xuất các sản phẩm địa phương ở các khu vực mục tiêu này.