Bản thảo hương ước về quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên, thực hiện trong tháng 03/2011.

Hương ước về quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên nhằm mục đích đưa ra các quy định trong quản lý nguồn tài nguyên địa phương sẽ được cộng đồng địa phương tại 05 thôn mục tiêu thông qua và chấp hành, thực hiện. Dựa trên các đặc điểm khác nhau của các thôn, có 03 bản dự thảo hương ước cho 3 khu vực, một cho 03 thôn ở Đa Nhim, một cho thôn Bon Đưng 1 và một cho Bonnor B. Các bản thảo này do các thành viên hội đồng của thôn đề cử và bầu chọn thực hiện với sự giúp đỡ của tư vấn viên của trường đại học Nông Lâm.