Chuyên gia hợp phần EFLO – Cải thiện sinh kế thân thiện với môi trường tham gia vào dự án, từ tháng 11/2010.

Một chuyên gia người địa phương bắt đầu làm việc trong vai trò chuyên gia dài hạn cho dự án. Chuyên gia này vốn đã giảng dạy lâm nghiệp cộng đồng trong nhiều năm ở trường đại học và có kiến thức phong phú cũng như giàu kinh nghiệm về quản lý hợp tác ở Việt Nam. Chuyên gia sẽ đứng đầu hợp phần EFLO của dự án, từng bước và đầu tiên sẽ xây dựng bảng kế hoạch hoạt động và chiến lược hành động để từ đó phát triển và tổ chức các chương trình cụ thể.