Dự án JICA-CFET, Indonesia sang làm việc trong tháng 07/2011

Cơ quan JICA hiện đang làm việc với Trung tâm giáo dục và đào tạo lâm nghiệp (CFET) thuộc bộ Lâm nghiệp Indonesia. Mục đích của dự án là để hỗ trợ năng lực cho cơ quan CFET thông qua tập huấn về quản lý hợp tác cho các vườn quốc gia. 9 thành viên của dự án JICA-CFET đã sang thăm và làm việc, tổ chức tập huấn về quản lý hợp tác.