Hội nghị ban điều phối chung (JCC) lần thứ 2, tổ chức tháng 03/2011

Hội nghị ban điều phối chung (JCC) lần thứ hai đã được tổ chức ở Đà Lạt vào ngày 18 tháng 03 năm 2011. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đại diện văn phòng JICA-Việt Nam, Giám đốc và các cán bộ của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, các tư vấn viên và thành viên nhóm công tác đã tham gia hội nghị, tổng cộng có 53 người. Dự án đã trình bày báo cáo các hoạt động thực hiện được trong năm quá và trình bày kế hoạch hoạt động thường niên của năm tới cũng như đề xuất các thay đổi trong bản thiết kế ma trận của dự án (PDM). Các thành viên tham gia hội nghị đã tán thành và thông qua kế hoạch hoạt động của dự án cho năm tới.