Hội thảo trình bày kế hoạch hoạt động với đại diện cộng đồng các thôn mục tiêu, tổ chức tháng 7/2011.

Dự án đã tổ chức hội thảo để trình bày kế hoạch hoạt động của hợp phần CBET với đại diện của cộng đồng thôn mục tiêu, bao gồm cả các thành viên tham gia tập huấn hướng dẫn viên du lịch sinh thái, các thành viên nhóm công tác. Tổng cộng đã có 50 người tham gia hội thảo. Dự án đã chia sẻ thông tin về những mục đích chính và tiến trình cơ bản khi tổ chức hoạt động, về kế hoạch tổng thể bao gồm xây dựng cơ sở vật chất cho các tuyến đường mòn, về chương trình tập huấn và vế hoạch marketing cũng như cơ chế chia sẻ lợi ích. Đồng thời cũng đã có những phản hồi và đề xuất của các thành viên tham gia được trình bày trong hội thảo.