Lễ bế giảng: Tập huấn FFS và PBE (tháng 12/2011)

Là một phần của các hoạt động EFLO, các lớp tập huấn Trường học ngoài vườn (FFS) và Khuyến nông thực hành (PBE) đã được tổ chức từ tháng Bảy. Các tập huấn này đã được tổng kết với 38 học viên tại xã Đa Nhim và 31 học viên tại xã Lát và thị trấn Lạc Dương được cấp chứng nhận và nhận thiết bị (máy cắt cỏ và bình phun thuốc) từ dự án.