Tổ chức hội thảo cho các công ty du lịch lữ hành trong tháng 07/2011.

Dự án đã tổ chức buổi hội thảo để trình bày các hoạt động về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET) cho các công ty du lịch lữ hành ở Đà Lạt và có 36 công ty tham gia. Dự án đã trình bày các tiềm năng du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia, điều kiện để các công ty có thể cộng tác với Vườn quốc gia và Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường đã trình bày các mức thu phí cho các hoạt động du lịch ở Vườn. Các đơn vị tham gia đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho dự án và Vườn quốc gia.