Tham quan, học tập thực tế ở Thảo cầm viên Sài Gòn, vườn quốc gia Núi Chúa và Viện hải dương học trong tháng 6/2011.

06 thành viên cốt cán của dự án phụ trách hoạt động CBET đã đến Thảo cầm viên Sài Gòn, vườn quốc gia Núi Chúa và Viện hải dương học Nha Trang. Để chuẩn bị cho công tác trưng bày, triển lãm ở Trung tâm Du khách, đoàn công tác đã quan sát các mô hình diễn giải và các hoạt động giáo dục môi trường ở các đơn vị cũng như thu thập thông tin. Thảo cầm viên Sài Gòn hiện đang cộng tác tích cực với các trường trung học và đại học trong các hoạt động giáo dục môi trường. Vườn quốc gia Núi Chúa cũng vừa mới hoàn thành xây dựng Trung tâm Du khách và đang chuẩn bị cho các hoạt động du lịch sinh thái. Viện Hải dương học có rất nhiều hoạt động diễn giải có chất lượng cao.