Tập huấn diễn giải môi trường bởi chuyên gia ngắn hạn về CBET (15/09-11/10/2011)

Dự án đã mời một chuyên gia ngắn hạn về CBET để tổ chức tập huấn diễn giải môi trường cho các ứng viên du lịch sinh thái từ cộng đồng và Vườn quốc gia. Chuyên gia cũng đã vạch định ý tưởng cho các mô hình trưng bày ở Trung tâm Du khách và phát triển các hình ảnh thiết kế cùng với nhà thiết kế và nhân viên Vườn quốc gia và cho ý kiến tư vấn về biển báo.