Tập huấn hướng dẫn viên du lịch sinh thái và tiếng Anh, tổ chức từ tháng 6/2011.

Dự án bắt đầu các khoá tập huấn cho hướng dẫn viên du lịch sinh thái và tiếng Anh với sự tham gia của các thành viên sẽ trực tiếp thực hiện các hoạt động CBET, cụ thể là cán bộ vườn quốc gia – các kiểm lâm viên, thành viên nhóm công tác, thành viên của Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường, và nhất là các thành viên cộng đồng mong muốn và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái của dự án tổ chức. Tổng cộng có 33 thành viên tham gia trong hai khoá tập huấn. Để chuẩn bị cho hạng mục tổ chức thí điểm mô hình CBET, chương trình tập huấn này được tổ chức trong 2 tháng rưỡi nhằm giúp các hướng dẫn viên nâng cao kỹ năng hướng dẫn và kỹ năng tiếng Anh.