Tập huấn trong nước về “Kỹ năng thúc đẩy trong Phát triển Nông thôn có sự tham gia” (từ 20-29/12/2011).

Hai thành viên nhóm công tác EFLO đã tham dự tập huấn trong nước về kỹ năng thúc đẩy và phát triển nông thôn đồng tham gia được tổ chức tại Hà Nội và Nghệ An bởi Văn phòng JICA Việt Nam, trong đó các thành viên đã học được các kỹ thuật tìm hiểu nhu cầu thực tế của người dân địa phương và khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động phát triển nông thôn.