Tập huấn về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, tổ chức tháng 11/2010

Dự án đã mời giảng viên từ Hiệp hội các vườn quốc gia và khu bảo tồn (VNPPA) tổ chức 5 ngày tập huấn về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET). 24 thành viên bao gồm cán bộ vườn quốc gia, thành viên nhóm công tác, cán bộ của dự án và thành viên cộng đồng các thôn mục tiêu đã tham gia. Khoá tập huấn nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về diễn giải môi trường và marketing du lịch sinh thái cho các thành viên tới đây sẽ tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động CBET của dự án.