Khẳ năng tích tụ carbon của rừng thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tự nhiên ở tỉnh Lâm Đồng

{edocs}detaicacbon.pdf,670,670,link{/edocs}