Nghiên cứu tương quan giữa Dt, D1.3 và V, đề xuất của cơ sở của việc chặt nuôi dưỡng rừng trồng thông 3 lá tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Thạc sĩ Hoàng Đình Quang

Thạc sĩ  Lê Quang Minh

(Bài này được đăng trên tạp chí Trường Đại học Nông lâm Thủ Đức

số 1/2012, trang 83 – 89)

{edocs}nghiencuuDtvaD1.3.pdf,670,670,link{/edocs}