Buổi họp Ban điều phối chung lần thứ nhất và khởi động dự án được tổ chức (22/03/2010)

Vào sáng ngày 22.03.2010, buổi họp ban điều phối chung lần thứ nhất và cũng là buổi họp khởi động dự án được tổ chức ở thành phố Đa Lạt.

Buổi họp có sự tham dự của 52 thành viên, gồm cả phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, một đại diện của văn phòng JICA Việt Nam, giám đốc và nhân viên vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và các bên liên quan của dự án. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện của văn phòng JICA Việt Nam đã có bài phát biểu, theo sau là báo cáo các hoạt động của dự án kể từ tháng 01 lúc dự án bắt đầu đến tháng 03, kế hoạch hoạt động năm cho năm 2010, biên bản thảo luận và Ma trận thiết kế dự án, và kế hoạch hoạt động của dự án trong năm đã được chính thức phê duyệt.