Điều tra cơ sở đã được thực hiện ở 5 thôn chọn làm thôn mục tiêu

Dự án của chúng tôi chọn 5 thôn mục tiêu: Ba thôn ở xã Đa Nhim, một thôn ở xã Lát, và một thôn ở thị trấn Lạc Dương, có vị trí trong vùng đệm của vườn quốc gia. Để nắm được hiện trạng cũa năm thôn này trước khi tiến hành các hoạt động của dự án, một nhóm công tác từ Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra cơ sở ở vùng dự án từ tháng 04 đến tháng 06. Kết quả là nhóm điều tra đã thấy được khoảng 22 % các hộ trong các thôn mục tiêu sống dưới mức đói nghèo, và các vùng có mức sống đói nghèo càng cao càng có khuynh hướng lệ thuộc vào tài nguyên rừng vì cuộc sống của họ.

Dựa vào các kết quả này, việc cải thiện sinh kế và xúc tiến du lịch sinh thái để giảm bớt sự lệ thuộc vào tài nguyên rừng được xác định có vai trò quan trọng.