Kết luận giao ban tháng 7 năm 2015

{edocs}gbthang72015.pdf,670,670,link{/edocs}